Corona-Virus-Zahlen - Welt - Deutschland - Gelsenkirchen

Quelle: Welt + BRD John-Hopkins-U., GE MAGS NRW


Weltwelt 09.04.2020, 10.00 Uhr..................................1.484811 Infizierte, 88.567 Tote

.
Deutschland 09.04.2020 10.00 Uhr...............................113.296 Infizierte, 2.349 Tote

.
Gelsenkirchen 08.04.2020 10.00 Uhr.....................................210 Infizierte, 4 Tote